Oбщи условия за ползване на сайта roshkovci.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между РОШКОВЦИ EOOД, ЕИК 203152780, гр. Плевен, бул.”ДАНАИЛ ПОПОВ” 16, вх. В, ет. 3, ап. 3,  (наричано за краткост РОШКОВЦИ) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://roshkovci.bg/  (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно РОШКОВЦИ:

  1. Наименование: „РОШКОВЦИ“ EOOД
  2. Седалище и адрес на управление: бул.”ДАНАИЛ ПОПОВ” 16, вх. В, ет. 3, ап. 36
  3. Данни за кореспонденция: бул.”ДАНАИЛ ПОПОВ” 16, вх. В, ет. 3, ап. 36 Телефон: 0877311991, e-mail: office@roshkovci.bg , телефон: 0888/ 547 808

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на РОШКОВЦИ предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на РОШКОВЦИ, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на РОШКОВЦИ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на РОШКОВЦИ не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на РОШКОВЦИ.

(2) Изображенията в Сайта на РОШКОВЦИ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на РОШКОВЦИ не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на РОШКОВЦИ.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на РОШКОВЦИ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) РОШКОВЦИ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на РОШКОВЦИ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) РОШКОВЦИ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и обявена на сайта му в Интернет.

(2) РОШКОВЦИ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от РОШКОВЦИ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от РОШКОВЦИ.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) РОШКОВЦИ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

(2) РОШКОВЦИ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) РОШКОВЦИ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на РОШКОВЦИ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 02.06.2017 г.

Top